We vinden het belangrijk dat onze leden binnen een sociaal veilige omgeving leuke en uitdagende scoutingactiviteiten kunnen doen.

Wat is sociale veiligheid?

Sociale veiligheid binnen onze Scoutinggroep betekent dat leden zich beschermd weten en voelen tegen grensoverschrijdend gedrag tijdens onze scoutingactiviteiten. Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan we het overschrijden van normen (gedragscode) en de wet, zoals: zeden, verduistering, pesten, groepsdruk, geweld, etc. Samen met Scouting Nederland werken wij actief mee aan de bescherming van alle leden op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Bewustwording en preventie zijn belangrijke ingrediënten die bijdragen aan een sociaal veilige omgeving.

Gedragscode

De gedragscode geeft grenzen aan in het contact met minderjarigen. Deze code dient door iedereen die een functie binnen onze scoutinggroep vervult, te worden onderschreven. Scouting Nederland heeft de basis gelegd voor deze gedragscode en heeft dat opgenomen in haar huishoudelijk reglement. Het is daarom geldig voor alle leden van scouting Nederland. Alle vrijwilligers worden bij aanvang van hun vrijwilligerswerk, gewezen op deze gedragscode.

De gedragscode vormt een aanvulling op het Wetboek van Strafrecht waarin is opgenomen is wat juridische grenzen zijn in de omgang met minderjarigen.

  • De vrijwilliger zorgt voor een omgeving en een sfeer waarbinnen het jeugdlid zich veilig en gerespecteerd voelt.
  • De vrijwilliger gaat zo om met een jeugdlid dat zijn/haar waardigheid niet wordt aangetast.
  • De vrijwilliger dringt niet verder door in het privéleven van het jeugdlid dan functioneel noodzakelijk is.
  • De vrijwilliger onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van het jeugdlid. Alle seksuele handelingen, -contacten en -relaties tussen vrijwilliger en jeugdlid tot 18 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
  • De vrijwilliger raakt het jeugdlid niet op zodanige wijze aan, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.
  • De vrijwilliger gaat tijdens kampen en activiteiten met respect om met jeugdleden en de ruimtes waarin zij zich bevinden, zoals slaapzalen, tenten, omkleedruimten, douches etc.
  • De vrijwilliger beschermt het jeugdlid naar vermogen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel misbruik en ziet er actief op toe dat de gedragscode door iedereen die bij het jeugdlid is betrokken, wordt nageleefd.
  • Als de vrijwilliger gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel misbruik, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door het bestuur aangewezen personen.
  • De vrijwilliger krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn.
  • In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaald gedrag zal de vrijwilliger in de geest van de gedragscode handelen en zo nodig daarover in contact te treden met een door het bestuur aangewezen persoon.

Verdere toelichting: gedragscode Scouting Nederland

Aanstellingsbeleid

Nieuwe vrijwilligers die interesse hebben om de vereniging te ondersteunen hebben altijd eerst een oriënterend gesprek met onze groepsbegeleider of diens plaatsvervanger. Hierbij worden, indien relevant, referenties opgevraagd. Een vrijwilliger heeft altijd een proefperiode van enkele maanden, waarbij wederzijds wordt bekeken of de rol als vrijwilliger bevalt. Gedurende deze periode wordt er voor de vrijwilliger een verklaring omtrent gedrag (VOG) aangevraagd. Na de introductieperiode bespreken we met elkaar of er een klik is en of de vrijwilligersfunctie wederzijds bevalt, waarna de vrijwilliger definitief aangesteld kan worden.

Meer informatie over het aanstellingsbeleid van Scouting Nederland is hier te lezen.

Vertrouwenscontactpersoon

Het is belangrijk dat iedereen zich thuis en veilig voelt bij de Scouting Terraqua. Daarom zijn er afspraken hoe de leiding met elkaar omgaat, hoe de leiding met onze jeugdleden omgaat en hoe er verwacht wordt dat onze leden met elkaar omgaan. De leiding en in het specifiek de teamleider is altijd het eerste aanspreekpunt voor leden en ouders voor zorgen betreffende sociale veiligheid. Tevens kan ook aan het bestuur van de Scouting Terraqua een vraag gesteld of op een opmerking gemaakt worden via ons contactformulier. Als er een gesprek met een vertrouwenscontactpersoon gewenst is, dan kan contact gezocht worden met Marjon Bloem via het contactformulier. 

Wat doet de vertrouwenscontactpersoon?

Zoals de naam vertrouwenscontactpersoon al zegt, wordt alles wat je met diegene wilt bespreken, vertrouwelijk behandeld. Dat wil zeggen dat niemand hoeft te weten wat er met de vertrouwenscontactpersoon is besproken of dát je met haar contact hebt gezocht. Andere mensen (bestuur, ouders, betrokkenen) worden alleen ingelicht indien dat samen is afgesproken. Alleen als er sprake is van strafbare feiten, zal er, in overleg, contact gezocht moeten worden met het bestuur en het bevoegd gezag. De vertrouwenscontactpersoon zal dan samen met jou proberen te zoeken naar een oplossing. Dat kan bijvoorbeeld een gesprek met de leiding of met het bestuur zijn. Desgewenst kan de vertrouwenscontactpersoon hier ook bij aanwezig zijn om je bij te staan. Ook kan de vertrouwenscontactpersoon je in contact brengen met personen of instanties die je verder kunnen helpen. In ernstige gevallen kan zij ook steun zijn bij het doen van aangifte en het in gang zetten van het protocol ongewenst gedrag.

Overigens is een gesprek met een vertrouwenscontactpersoon niet gelijk een beschuldiging naar iemand, maar kan het juist fijn zijn om van gedachten te wisselen of je ongerustheid in een vertrouwelijk gesprek te delen.
We hopen dat niemand de vertrouwenscontactpersoon echt nodig zal hebben, omdat het natuurlijk beter is als je problemen direct met elkaar bespreekt.

Als er sprake is van een calamiteitensituatie, zoals grensoverschrijdend gedrag, een ongeluk of een sterfgeval, staan onze bestuursleden voor je klaar. Ook kun je via het team Sociale Veiligheid van Scouting Nederland altijd contact opnemen met het landelijk opvangteam. Dit team bestaat uit landelijk vrijwilligers die groepsbesturen adviseren over hoe ze hiermee om kunnen gaan. Deze vrijwilligers zijn ervaren in de hulpverlening en hebben veel ervaring met dit soort situaties. Zij verwijzen Scoutinggroepen indien nodig door naar de juiste instanties .Het team Sociale Veiligheid is 24 uur te bereiken (na kantoortijden via een bereikbaarheidsdienst) op 033 496 09 11 of via de e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.